ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на АГЕНЦИЯ ШАНС ЕООД

(Privacy Notice – GDPR)

АГЕНЦИЯ ШАНС ЕООД, наричано по-долу накратко АГЕНЦИЯ, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г., наричан накратко РЕГЛАМЕНТА.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ влиза в сила от 25.05.2018г. и определя съответните процедури и действия, касаещи личните данни, които събира АГЕНЦИЯТА – как и за каква цел се използват и съхраняват, как се заличават, както и условията и целта при предоставяне на трети страни.

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство, както и с евентуални промени в дейността на АГЕНЦИЯТА.

АГЕНЦИЯТА събира и обработва лични данни законосъобразно и единствено за целите, за които данните са събрани. Служителите на АГЕНЦИЯТА, които обработват лични данни, спазват следните принципи при осъществяване на служебните си задължения:

 • личните данни се събират при наличие на законово или договорно основание, както и при наличие на изрично съгласие от страна на субекта;
 • личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели;
 • личните данни се обработват добросъвестно, като същите не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
 • личните данни са конкретни и точни, в обем, необходим за изпълнение на съответната дейност, като същите своевременно се актуализират;
 • личните данни се заличават или коригират, когато са неточни или не съответстват на целите, за които се обработват;
 • личните данни се обработват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на АГЕНЦИЯТА е задължително законово основание.

Предоставянето на лични данни на останалите субекти на данни е договорно основание.

В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни, с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде получател на каквато и да е услуга и не може да получи преддоговорна информация за услуги, осъществявани от АГЕНЦИЯТА.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните следва да се предоставят на „АГЕНЦИЯ ШАНС“ ЕООД –(АГЕНЦИЯТА) лично от субектите на  данни т.е. от  търсещите работа лица –(ТРЛ) с цел подписване на договор за посредническа дейност в РБългария или лично от работодателите с цел подписване на договор за търсене на  работници и служители на място в офиса или по електронен път.

Седалището на АГЕНЦИЯТА се намира на адрес: гр. Габрово 5300, ул.“Райчо Каролев“  № 1 (партерен етаж) в сградата на Бизнес  центъp, при ОББ. Управител на АГЕНЦИЯТА е Валентина Петрова Йонева, чиито координати за връзка са следните:
тел. :+359/66 821 514, csm: +(359) 887 647 334, e-mail:shans_gb@yahoo.com.
Управителят на Агенцията – Валентина Петрова Йонева, съгласно определенията на цитирания по-горе Регламент, е и Администратор на данни, а също и длъжностно лице по защита на ЛД. Тези данни се събират във връзка с изпълнение пряката дейност на  АГЕНЦИЯТА. Тези данни се предоставят на работодателите обявили свободни работни места и сключили договор за съвместна дейност с Агенцията. Тези данни ще бъдат използвани за търсене на работни места единственно на територията на Република България и няма де се изпращат в др. страни.Тези данни няма да се използат при автоматизирана обработка на данни за вземане на решения за назначаване или неназначаване,а единствено на база интервю в офиса на Агенцията или чрез подбор на персонал в офис на работодател, но  със съгласие на Агенцията и лично присъствие на управителя – В. Йонева.
Агенция Шанс събира следните лични данни, съгласно договорите между Агенцията с ТРЛ и подписаните договори между  Агенцията с работодателите :
 • Лични данни: имена, ЕГН, номер и данни от лична карта / международен паспорт, адрес, телефон, имейл адрес, снимка, ксерокопие от документи диплом за завършено образование, ксерокопие от удостоверения за завършени курсове , професионална автобиография -СV , семейно положение, мотивационно писмо и др. документи във връзка с назначаване на  работа на ТРЛ.
 • Чувствителни лични данни: данни за здравето, както и специфични данни, изискуеми при предоставяне на услугата за издаване на трудов договор, като свидетелсство за съдимост, здравна книжка и пр.
 • Данни относно подписването на договор с работодатели: ЮЛ, АД, ЕООД , ЕТ, ООД  и пр.
 • Данни относно управителя или директора на съот. дружество, неговото ЕГН,
 • Булстат, регистрация на фирмата или д-вото и съответно местонахождение на същата.
 • Телефони за връзка с управител или упълномощено лице за контакт.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 • За осъществяване на комуникация с работодатели /контрагенти на АГЕНЦИЯТА и  по повод осъществяване на трудово посредничество и  насочване, консултиране и информиране на ТРЛ, както и за подпомагане при започване на работа или насочване за обучение;
 • За сключване на договори с ТРЛ . Договорът за посредничество, се сключва  за две години се с Агенцията или до намиране на работа на ТРЛ, но не по-повече от 2 години.
 • За сключване на договор – трудов, граждански и спазване изискванията на трудовото законодателство;
 • За счетоводни цели и изплащане на възнаграждения;
 • За маркетингови цели и за целите на статистиката.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни се съхраняват за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани, и изискванията на действащото към момента законодателство:

 • Данни на клиенти или контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие свързан с изпълнението на конкретен договор – 2 години, освен ако субектът на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок;
 • Данни на клиенти за маркетингови и статистически цели – 2 години, след изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок;
 • Данни на Агенцията за счетоводни цели – 10 години + 1 година от датата на съставяне на документа;
 • Данни на служители – 50 години + 1 година от датата на сключване на договора;
 • Данни на други лица – за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите, когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

АГЕНЦИЯТА предоставя лични данни на работодатели, обявили свободни работни  места за работници, служители, управители и пр., само доколкото е необходимо за изпълнение на договорите за посредничество в професионални направления или области, съответстващи на заявените от ТРЛ и позиции за работа, обявени чрез заявка и договор от работодателите.

АГЕНЦИЯТА предоставя лични данни на трети лица при наличие на законово основание за предоставяне на данните, както следва: В съответствие с действащото законодателство Агенцията е задължена да предостави тези данни, съгласно ЗНЗ в МТСП и  Агенцията по заетостта, Инспекцията по труда , КЗЛД, ТД на НАП и др. инстанции, съгласно законите в РБългария.
Личните данни ще бъдат съхранявани до назначаването на клиента на желаната работна позиция, при положение, че Агенцията получи потвърждение за това от ТРЛ или работодателя. Ако назначение не се е осъществило, максималният срок за съхранение на личните данни е 2 (две) години, съгласно сключеният договор за посредничество.
 
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

АГЕНЦИЯТА предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Субектът на лични данни има следните права:

 • Да получи информация за ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на АГЕНЦИЯТА;
 • Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;
 • Да поиска от АГЕНЦИЯТА коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;
 • Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на АГЕНЦИЯТА за установяване, упражняване или защита от съдебни и други правни претенции;
 • Да поиска да бъде забравен. При определени обстоятелства субектите -ТРЛ и работодателите , сключили договори с Агенцията имат право да поискат личните им данни да бъдат изтирити. Като клиенти на Агенцията можете да направите такова искане по всяко време. Агенцията е в правото си да прецени дали искането Ви трябва да бъде изпълнено, тъй като това право е подчинено на законови права и задължения и в някои конкретни случаи е належащо да съхраняваме данните Ви. Ако определени органи на които е подчинена Агенцията поискат справка, относно Ваши данни, като МТСП, АЗ, ТД на НАП, КЗП и пр. В тези случаи ще Ви информираме официално, дали е възможно да изтрием Вашите данни изцяло или се налага да ги съхраняваме за определен срок, съгласно договора за посредничество и ЗНЗ. За ситуации, при които съгласно закона определяме, че Вашето искане за изтриване може да бъде удовлетворено, Агенцията ще направи това без неоправдано забавяне. Моля, имайте предвид , че след като данните Ви бъдат изтрити. Агенцията вече няма да предоставя  своите услуги. Ако искате отново да се регистрирате в Агенцията ще трябва, отново да подадете личните си данни т.е.да сключите нов договор за посредничество  или договор-заявка за търсене на работници, служители и пр. позиции.
 • Да направи възражение срещу обработването на  данните, когато лиспва нормативно основание за обработване на лични данни;
 • Да поиска преносимост на данните към друг Администратор – предоставени от АГЕНЦИЯТА в структуриран и общо употребяван формат;
 • На жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни, когато законът предвижда такава възможност.

Посочените в настоящия раздел права субектът на лични данни може да упражни по кореспондентски път или на място в офис на АГЕНЦИЯТА, като отправи своята писмена заявка, с ясно посочено основанието за нея.

АГЕНЦИЯТА следва да осигури упражняването на права на субекта, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Закона за защита на личните данни и в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г.

ПРЕГЛЕД И ДОПЪЛВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, приета през месец май 2018 г., се актуализира и/или допълва периодично при настъпване на промени в законодателството на Република България или ЕС.

Пълния текст на регламента можете да намерите тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679